Statistical Statistical

Năm Tổng số
Đợt đấu giá Nhà đầu tư trúng giá Giá trị trúng giá
(VND)