Index-News

Ngày đăng tin Tiêu đề tin

Web Content Display Web Content Display

Giới thiệu

Chỉ số HNX Index (trước đây là chỉ số HASTC Index) được tính toán và công bố bắt đầu từ ngày chính thức mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của thị trường (ngày 14/7/2005), được gọi là thời điểm gốc. Chỉ số này tính toán mức biến động giá của tất cả các cổ phiếu giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội. Phương pháp tính chỉ số bằng cách so sánh tổng giá trị thị trường hiện tại với tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết tại thời điểm gốc. Cụ thể: tại thời điểm gốc, chỉ số có giá trị = 100.

Web Content Display Web Content Display

Phương pháp tính

 

Công thức tính chỉ số thị trường:

 

   Tổng giá trị thị trường hiện tại  (GTn)

HNX Index   = -------------------------------------------------- x 100

      Tổng giá trị thị trường gốc (GTo)

 

Hoặc:

       ∑ Pit x Qit

HNX Index   = --------------------- x 100

      ∑  Pio x Qit

 

Trong đó :

               Pit: Giá thị trường của cổ phiếu I vào thời điểm hiện tại

               Qit: Số lượng cổ phiếu niêm yết của cổ phiếu I vào thời điểm hiện tại.

               Pio:Giá thị trường của cổ phiếu I vào ngày cơ sở (gốc)

               i   : 1,……, n

Phương pháp tính chi tiết

StockChart

Biểu đồ