Web Content Display Web Content Display

Chỉ số HNX 30 là chỉ số giá của Top 30 cổ phiếu được lựa chọn dựa vào tính thanh khoản. Chỉ số HNX 30 áp dụng phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float) và sử dụng kỹ thuật giới hạn tỷ trọng vốn hóa 15% để xác định tỷ lệ vốn hoá tối đa (là tỷ lệ lớn nhất mà giá trị thị trường của một cổ phiếu được tính trong tổng thể giá trị thị trường của chỉ số). Chỉ số HNX 30 lấy ngày 03/01/2012 là ngày cơ sở với điểm cơ sở là 100.

Web Content Display Web Content Display

Phương pháp tính

 

Công thức:

 

      
Trong đó:      

 

MV:                     giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại (Market Value)

n:                        số cổ phiếu trong rổ chỉ số

Pi:                       giá giao dịch gần nhất của cổ phiếu i

Qi:                       khối lượng cổ phiếu lưu hành đã điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển

                            nhượng của cổ phiếu i được tham gia tính chỉ số. (Trong trường hợp tỷ

                            trọng của cổ phiếu nào quá lớn sẽ được áp dụng kỹ thuật tỷ lệ vốn hóa tối

                           đa)

Hệ số chia:       trong ngày cơ sở, Hệ số chia bằng giá trị thị trường của ngày cơ sở

Điểm cơ sở:     điểm cơ sở của chỉ số

 

Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý chỉ số cổ phiếu

HoSoHNX30 HoSoHNX30

Biểu đồ

Danh mục các thay đổi trong rổ chỉ số
STT Ngày Vào Ra
MCK Công ty MCK Công ty
loading

List Stock in Index List Stock in Index

STT Mã chứng khoán Tên công ty Ngày vào rổ Tỷ lệ Free Float