Web Content Display Web Content Display

 

1. Thế nào là quỹ ETF?

Quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục) là một loại hình quỹ mở, hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ ETF được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán (theo định nghĩa tại Thông tư 229/2012/TT-BTC)

- Danh mục chứng khoán cơ cấu bao gồm các chứng khoán mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu.

- Nhà đầu tư được phép góp vốn và thoái vốn tương tự quỹ mở, nhưng phải thông qua thành viên lập quỹ và được thực hiện bằng cơ chế hàng đổi hàng (danh mục chứng khoán cơ cấu đổi lấy chứng chỉ quỹ ETF và ngược lại)

- Giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ ETF được thực hiện qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương thức tương tự như cổ phiếu niêm yết và chứng chỉ quỹ đóng

2. Cơ chế hoạt động    

-     Thị trường sơ cấp (góp vốn và thoái vốn):

+ Khi muốn yêu cầu phát hành/mua lại chứng chỉ quỹ ETF với công ty quản lý quỹ, nhà đầu tư phải đặt lệnh tại thành viên lập quỹ.

+ Thành viên lập quỹ gửi yêu cầu của nhà đầu tư cho CTQLQ.

+ Việc kiểm tra, xác nhận lệnh giữa CTQLQ và thành viên lập quỹ được thực hiện trên hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

+ Vào ngày thanh toán, trên tài khoản của nhà đầu tư, số danh mục chứng khoán cơ cấu được thay thế bằng số chứng chỉ quỹ ETF tương ứng (trường hợp yêu cầu phát hành) hoặc số chứng chỉ quỹ ETF được thay thế bằng số danh mục chứng khoán cơ cấu tương ứng (trường hợp yêu cầu mua lại).

-     Thị trường thứ cấp:

+ Việc mua, bán chứng chỉ quỹ ETF được thực hiện tương  tự như đối với cổ phiếu, nhà đầu tư đặt lệnh tại công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản và được công ty chứng khoán gửi lệnh vào so khớp trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán.

+ Nhà đầu tư theo dõi diễn biến giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thông qua bảng giá trực tuyến.

+ Vào ngày thanh toán, nhà đầu tư phải thanh toán tiền cho giao dịch mua, và thanh toán chứng chỉ quỹ ETF cho giao dịch bán.

3. Văn bản pháp quy dẫn chiếu:

- Thông tư 229/2012/TT-BTC ban hành ngày 27/12/2012 Hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ hoán đổi danh mục.

- Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tại HNX kèm theo Quyết định số 383/QĐ-SGDHN ban hành ngày 16/7/2014.

- Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục và Quy chế vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 

Tra cứu thông tin:

-     Sở GDCK Hà Nội: www.hnx.vn

-     Ủy ban chứng khoán Nhà nước: www.ssc.gov.vn

 

Liên hệ:

Sở GDCK Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.3941.2626 Fax: 04.3941.7818

Email: hnx@hnx.vn