Web Content Display Web Content Display

Hệ thống chỉ số tại HNX được xây dựng và tích hợp cùng với hệ thống Giao dịch chứng khoán tại HNX ban đầu từ năm 2004 với mục tiêu tính toán duy nhất một chỉ số tổng hợp của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán thời điểm ban đầu thành lập.

I. HỆ THỐNG CHỈ SỐ CỔ PHIẾU

-        HNX-Index được đưa vào vận hành cùng với hệ thống Giao dịch vào năm 2005 ban đầu với chu kỳ tính toán 5 giây/lần và được xây dựng tích hợp bên trong module khớp lệnh của hệ thống giao dịch, trong cơ sở dữ liệu của hệ thống giao dịch.

-        Năm 2009, cùng với sự ra đời của thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index chính thức được công bố và tính toán một chỉ số tổng hợp cho toàn thị trường UPCoM.

-        Ngày 09/07/2012, chỉ số HNX 30 được vận hành là chỉ số giá của Top 30 cổ phiếu được lựa chọn dựa vào tính thanh khoản, giá trị vốn hóa thị trường, là tiền đề phát triển sản phẩm giao dịch trên chỉ số, phục vụ mục đích đầu tư của thị trường.

-        Ngày 02/12/2013, Sở GDCK Hà Nội chính thức vận hành các bộ chỉ số chỉ báo mới trên thị trường, bao gồm chỉ số HNX FF Index, Bộ chỉ số Quy mô và Bộ chỉ số Ngành.

+      Chỉ số HNX FF Index là chỉ số giá dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%. Kể từ ngày 01/01/2015, Sở GDCK Hà Nội ngừng tính toán và công bố chỉ số HNX FF Index.

+      Bộ chỉ số quy mô bao gồm 2 chỉ số: HNX Large Cap Index, HNX Mid/Small Cap Index, dựa trên giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng từ danh sách các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo tiêu chí xây dựng chỉ số.

+      Bộ chỉ số ngành bao gồm 3 chỉ số: chỉ số ngành Công nghiệp (HNX Manufacturing Index), chỉ số ngành Xây dựng (HNX Construction Index) và chỉ số ngành Tài chính (HNX Financial Index). Bộ chỉ số ngành là bộ chỉ số giá cổ phiếu dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của các công ty có cùng ngành được phân ngành theo tiêu chuẩn HaSIC.

-        Ngày 15/12/2014: chính thức vận hành chỉ số Tổng thu nhập trên HNX 30 Index. Chỉ số HNX30 TRI là chỉ số tổng thu nhập được tính toán dựa trên chỉ số gốc HNX 30 với sự thay đổi giá trị thị trường của 30 cổ phiếu trong rổ chỉ số HNX 30 và các khoản cổ tức bằng tiền mặt của các cổ phiếu trong  rổ chỉ số HNX 30 được giả thiết tái đầu tư vào rổ chỉ số.

-        Kể từ ngày 01/01/2015, Sở GDCK Hà Nội sẽ thay đổi tính toán chỉ số toàn thị trường HNX Index theo phương pháp giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Theo đó, HNX Index là chỉ số giá dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%.

-        Ngày 24/6/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã cho chạy thử chỉ số UPCOMFF Index. Ngày cơ sở của Chỉ số là 23/6/2015, điểm cơ sở của Chỉ số là chỉ số đóng cửa của Chỉ số Upcom Index tại ngày 23/06/2015. Chỉ số UPCOMFF Index áp dụng phương pháp tính toán dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả công ty đang đăng ký giao dịch trên thị trường Đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

Bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý chỉ số Cổ phiếu HNX

II. HỆ THỐNG CHỈ SỐ TRÁI PHIẾU

Nhằm cung cấp thêm công cụ chỉ báo trên thị trường trái phiếu Chính phủ, Sở GDCK Hà Nội sẽ chính thức ra mắt bộ chỉ số trái phiếu (Bond Index) từ ngày 5/1/2015. Đây là công cụ đo lường mức độ biến động của thị trường trái phiếu, là một chỉ báo quan trọng của thị trường trái phiếu Chính phủ.

-        Bộ chỉ số trái phiếu có các chỉ số thành phần gồm chỉ số trái phiếu tổng hợp và các chỉ số trái phiếu theo dải kỳ hạn: 2 năm, 3 năm, 5 năm, 1-3 năm, 3-5 năm…

-        Mỗi bộ chỉ số này đều bao gồm các chỉ số giá sạch, chỉ số giá gộp và chỉ số tổng thu nhập. Trong đó, các chỉ số giá phản ánh sự biến động của giá trái phiếu do tác động của các yếu tố thị trường như lãi suất,tình hình kinh tế vĩ mô …. Chỉ số tổng thu nhập phản ánh tổng thu nhập từ giá và thu nhập từ lãi coupon nhận được cũng như từ việc tái đầu tư các khoản coupon.

-        Bộ chỉ số trái phiếu Kho bạc Nhà nước có điểm cơ sở là 100.

Bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý chỉ số Trái phiếu HNX

 

Với việc lần lượt ra đời những bộ chỉ số mới bên cạnh các chỉ số tổng hợp có tốc độ tính toán gần như realtime, Sở GDCK Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống chỉ số chỉ báo cũng như chỉ số đầu tư của mình nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Thông tin liên hệ:Phòng Quan hệ Công chúng: marketinfo@hnx.vn