Web Content Display Web Content Display

 

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Vũ Quang Trung - Ủy viên HĐQT

Ông Phạm Dương Linh - Ủy viên HĐQT

 

 

                     BAN KIỂM SOÁT

 

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Bùi Ngọc Sơn – Thành viên BKS

Bà Nguyễn Thị Kiều Hương – Thành viên BKS

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan–  Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Ông Nguyễn Vũ Quang Trung –  Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Dũng –  Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Anh Phong –  Phó Tổng Giám đốc