Web Content Display Web Content Display

Giới thiệu

HNX Large Cap Index là một chỉ số trong Bộ chỉ số quy mô. HNX Large Cap Index là chỉ số của 50 cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường bình quân 06 tháng cao nhất và vốn điều lệ thực góp từ 120 tỷ đồng trở lên căn cứ theo báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán hoặc báo cáo kết quả phát hành gần nhất. Ngày cơ sở của chỉ số HNX Large Cap Index  là 02/12/2013 với điểm cơ sở là 100.

Việc lựa chọn cổ phiếu ra/vào rổ được thực hiện và điều chỉnh định kỳ 06 tháng/lần (Tháng 4 và 10). Ngoài ra, các trường hợp điều chỉnh đặc biệt khác sẽ được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 Bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số giá cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội.

Web Content Display Web Content Display

Phương pháp tính

 

Công thức:    

 

      
Trong đó:     MV =    

 

MV:                     giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại (Market Value)

n:                        số cổ phiếu trong rổ chỉ số

Pi:                       giá giao dịch gần nhất của cổ phiếu i

Qi:                       khối lượng cổ phiếu lưu hành đã điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển

                            nhượng của cổ phiếu i được tham gia tính chỉ số.

Hệ số chia:       trong ngày cơ sở, Hệ số chia bằng giá trị thị trường của ngày cơ sở

Điểm cơ sở:     điểm cơ sở của chỉ số

Chi tiết Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý chỉ số HNX Large Cap Index, xem Phụ lục 3, Bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội. (đính kèm file)

HoSoHNX30 HoSoHNX30

Biểu đồ

Danh mục các thay đổi trong rổ chỉ số
STT Ngày Vào Ra
MCK Công ty MCK Công ty
loading

List Stock in Index List Stock in Index

STT Mã chứng khoán Tên công ty Ngày vào rổ Tỷ lệ Free Float