Web Content Display Web Content Display

Giới thiệu

Chỉ số HNX Index (trước đây là chỉ số HASTC Index) được tính toán và công bố bắt đầu từ ngày chính thức mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của thị trường (ngày 14/7/2005), được gọi là thời điểm gốc. Chỉ số này tính toán mức biến động giá của tất cả các cổ phiếu giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội. Phương pháp tính chỉ số bằng cách so sánh tổng giá trị thị trường hiện tại với tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết tại thời điểm gốc. Cụ thể: tại thời điểm gốc, chỉ số có giá trị = 100.

Web Content Display Web Content Display

Phương pháp tính

 

1. Giai đoạn từ 2005 - 2014:

 

Công thức tính chỉ số thị trường:

   Tổng giá trị thị trường hiện tại  (GTn)

HNX Index   = -------------------------------------------------- x 100

      Tổng giá trị thị trường gốc (GTo)

 

Hoặc:

       ∑ Pit x Qit

HNX Index   = --------------------- x 100

      ∑  Pio x Qit

 

Trong đó :

               PitGiá thị trường của cổ phiếu I vào thời điểm hiện tại

               QitSố lượng cổ phiếu niêm yết của cổ phiếu I vào thời điểm hiện tại.

               Pio:Giá thị trường của cổ phiếu I vào ngày cơ sở (gốc)

               i   : 1,……, n

 

2. Giai đoạn từ 2015 trở đi:

- Kể từ ngày 01/01/2015, Sở GDCK Hà Nội sẽ thay đổi tính toán chỉ số toàn thị trường HNX Index theo phương pháp giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Theo đó, HNX Index là chỉ số giá dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%.

- Để bảo toàn tính lịch sử và đảm bảo tính liên tục của chỉ số thị trường, điểm chỉ số HNX Index phiên giao dịch đầu tiên của năm 2015 sẽ được tính toán tiếp tục với điểm chỉ số đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm 2014;

- Công thức tính chỉ số:

Trong đó:

 

 

Việc tính toán và quản lý chỉ số HNX Index được quy định tại Bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số của Sở GDCK Hà Nội (file đính kèm)

List Stock in Index List Stock in Index

STT Mã chứng khoán Tên công ty Ngày vào rổ Tỷ lệ Free Float