Web Content Display Web Content Display

Giới thiệu

HNX Manufacturing Index là một chỉ số trong Bộ chỉ số ngành. Các cổ phiếu được lựa chọn là tất cả cổ phiếu của các doanh nghiệp đang niêm yết tại HNX, thuộc ngành Công nghiệp – Ngành cấp 1 theo tiêu chuẩn phân ngành HaSIC công bố hàng năm. Ngày cơ sở của chỉ số HNX Manufacturing Index là 02/12/2013 với điểm cơ sở là 100.

Việc xem xét điều chỉnh định kỳ đối với cổphiếu tính chỉ số được điều chỉnh định kỳ một năm một lần sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố định kỳ các cổ phiếu thành phần hàng năm của hệ thống phân ngành HaSIC.

Web Content Display Web Content Display

Phương pháp tính

 

Công thức:    

 

 

      
Trong đó:     MV =    

 

MV:                     giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại (Market Value)

n:                        số cổ phiếu trong rổ chỉ số

Pi:                       giá giao dịch gần nhất của cổ phiếu i

Qi:                      khối lượng cổ phiếu lưu hành đã điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của cổ phiếu i được tham gia tính chỉ số. (Trong trường hợp tỷ trọng của cổ phiếu nào quá lớn sẽ được áp dụng kỹ thuật tỷ lệ vốn hóa tối đa)

Hệ số chia:       trong ngày cơ sở, Hệ số chia bằng giá trị thị trường của ngày cơ sở

Điểm cơ sở:     điểm cơ sở của chỉ số

Chi tiết Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý chỉ số HNX Manufacturing Index, xem Phụ lục 4, Bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội. (đính kèm file)

HoSoHNX30 HoSoHNX30

Biểu đồ

Danh mục các thay đổi trong rổ chỉ số
STT Ngày Vào Ra
MCK Công ty MCK Công ty
loading

List Stock in Index List Stock in Index

STT Mã chứng khoán Tên công ty Ngày vào rổ Tỷ lệ Free Float