Web Content Display Web Content Display

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Đăng ký giao dịch tại SGDCKHN (trên thị trường UPCoM)

 

 

1. Hồ sơ đăng ký giao dịch

a) Đối với công ty đại chúng chưa niêm yết

Hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết bao gồm các tài liệu sau:

- Giấy đề nghị đăng ký giao dịch chứng khoán tại SGDCK (theo mẫu tại Phụ lục I, Thông tư 01/2015/TT-BTC ban hành ngày 05/01/2015 Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết);

- Thông tin tóm tắt (theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do TTLKCK cấp.

b) Đối với công ty đại chúng hủy niêm yết

- Giấy đề nghị đăng ký giao dịch chứng khoán tại SGDCK (theo mẫu tại Phụ lục I, Thông tư 01/2015/TT-BTC ban hành ngày 05/01/2015 Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết);

- Bản cáo bạch thuộc hồ sơ đăng ký niêm yết đã được SGDCK thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận và bản sao Quyết định hủy niêm yết (trường hợp hủy niêm yết tại SGDCK thành phố Hồ Chí Minh).

2. Trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch

- Công ty đại chúng nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho SGDCKHN. Hồ sơ đăng ký giao dịch được lập thành 02 bộ trong đó có 01 bộ gốc và 01 bộ sao.

- Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ đăng ký giao dịch đầy đủ, hợp lệđối với công ty đại chúng chưa niêm yết hoặc trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch đầy đủ và hợp lệ đối với công ty đại chúng hủy niêm yết, SGDCKHN ra Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch tại SGDCKHN. Trường hợp từ chối chấp thuận đăng ký giao dịch, SGDCKHN trả lời công ty đại chúng bằng văn bảnvà nêu rõ lý do.

3. Hoàntất thủ tục để chính thức giao dịch trên hệ thống:

- Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch tại SGDCKHN, công ty đại chúng thực hiệncông bố thông tin về việc đăng ký giao dịch trên trang thông tin điện tử của công ty và trên ít nhất một (01) kỳ của một (01) tờ báo trung ương hoặc một (01) tờ báo địa phương nơi công ty đại chúng có trụ sở chính hoặc trang thông tin điện tử củaSGDCKHN.

- Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch tại SGDCKHN, Công ty đại chúng gửi công văn cho SGDCKHN về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên.

Ngày giao dịch đầu tiên phải sau ngày công ty đại chúng gửi công văn đăng ký cho SGDCKHN tối thiểu bảy (07) ngày làm việc và không được vượt quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày SGDCKHN cấp Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch.

(Theo Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại SGDCKHN ban hành theo Quyết định số236 ngày24/04/2015 củaTổng Giám đốcSGDCKHN).