gdct


Sàn
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
GD khớp lệnh-GTGD
% Giá trị vốn hóa
GD thỏa thuận-KLGD
GD thỏa thuận-GTGD
Tổng GTGD
Tỷ trọng KLGD
Tỷ trọng GTGD
Giá trị vốn hóa
MCK Ngày GD Giá GD khớp lệnh GD thỏa thuận Lô lẻ Tổng KLGD Tỷ trọng KLGD Tổng GTGD Tỷ trọng GTGD Giá trị vốn hóa KL còn được phép nắm giữ của NĐTNN
Tham chiếu Trần Sàn Mở cửa Đóng cửa Cao nhất Thấp nhất Bình quân Thay đổi % Thay đổi KLGD GTGD KLGD GTGD KLGD GTGD KL+TT KL+TT Giá trị %
loading