Asset Publisher Asset Publisher

Các tiêu chí đánh giá công bố thông tin và minh bạch 2016 sẽ tập trung đánh giá thực hành công bố thông tin và QTCT của doanh nghiệp

Cùng với các tiến triển trong việc xây dựng khung pháp lý cho hoạt động quản trị công ty (QTCT) của Việt Nam, từ năm 2009 đến năm 2011, dự án Quản trị công ty của IFC tại Việt Nam đã tiến hành khảo...

Thông tin chương trình CBTT và Minh bạch 2015

Được Sở GDCK Hà Nội phát triển và đưa vào đánh giá thực tiễn từ năm 2013, chương trình Quản trị công ty hướng tới mục tiêu tạo ra một thước đo đánh giá chất lượng CBTT cũng như QTCT của các doanh...

Một số điểm khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Niệt Nam (VAS) và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, việc lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”) ngày càng nhận được sự ủng hộ của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình quản trị công ty

(Theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Thông báo Chương trình đánh giá Công bố thông tin và minh bạch năm 2014

Tiếp nối thành công của Chương trình đánh giá Công bố thông tin và minh bạch năm 2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trân trọng công bố chương trình đánh giá "Công bố thông tin và minh bạch...